Miniranju se pristupa nakon izvršenih radova bušenja i proračuna od strane kvalifikovanih lica o količinama eksploziva i eksplozivnih sredstava potrebnih za određeno minsko polje. Proračunate količine dostavljaju
se nadležnim organima (MUP) radi potrebnih odobrenja za prevoz eksplozivnih materija. Da bi se moglo dobiti odobrenje za prevoz, neophodno je količinu potrebnog eksploziva najaviti minimalno 48 sati prije početka prevoza. O terminu miniranja obavještava se i agencija za zaštitu koja vrši obezbjeđenje prilikom miniranja.

Poslove bušenja i miniranja obavljamo skupa ili odvojeno, a sve zavisno od potreba korisnika naših usluga. Radnici koji su angažovani na poslovima bušenja i miniranja su za to oposobljeni i posjeduju odgovarajuće stručne spreme. Pri izvođenju radova bušenja i/ili miniranja velika pažnja se posvećuje zaštiti na radu. Sigurnost naših radnika, radnika korisnika naših usluga, naša i njihova imovina, zaštita okoliša je naša zadaća prilikom izvođenja bušačko-minerskih radova.

 

en_GB